بررسي کارکردهاي بازاريابي در صنايع خدماتي و بررسي عوامل موثر بر ايجاد وفاداري مشتري در بخش خدمات

بررسي کارکردهاي بازاريابي در صنايع خدماتي و بررسي عوامل موثر بر ايجاد وفاداري مشتري در بخش خدمات|30012434|rhw
بررسي مفاهيم بازاريابي، سير تطور آن تا به امروز و کارکردهاي بازاريابي در صنايع خدماتي و بررسي عوامل موثر بر ايجاد وفاداري مشتري در بخش خدمات 75 2 1 مقدمه قبل از ورود به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد. اولا در ارتباط با م...