بررسي اولين برنده جايزه نوبل و تاريخچه علم شيمي و بررسي علت تشکيل رنگين کمان

بررسي اولين برنده جايزه نوبل و تاريخچه علم شيمي و بررسي علت تشکيل رنگين کمان|30012431|rhw
اولين جايزه نوبل متعلق به کدام دانشمند بود! جايزه نوبل بر اساس و صيت آلفرد نوبل به کساني (و در مورد جايزه صلح، به موسساتي) داده ميشود که تحقيقات برجستهاي کرده باشند، يا روش و وسيلهاي ابداع و اختراع کرده باشند يا خدمت برجستهاي به جامعه کرده باشند. جاي...